İSTİLİK BİR EHTİYACDIR!

25

İllik

Təcrübə

Esenjor plakası

Esenjor plakası

Müxtəlif temperaturlarda iki maye arasında qarışdırmadan
istilik ötürməsini temin edən istilik mübadiləsi avadanlığına
verilən ümumi addir.
Esenjor bir çox sektorda, xususilə qida, neft kimya, kağız
sənayesi, müxtəlif sıxlıq ve özlülükdəki mayelərin qızdırılması və
ya soyudulması üçún istifadə olunur.

Lövhələrin qalınlığınin (0,4-1,0 mm)
AISI 304 və 316 nikel və ya mis (99.9%) – təmiz su, qida və mineral
yağlar, geotermal su
Titan – dəniz suyu, duzlu su, duzlu qarışıqlar, geotermal su
İnceloy (Alloy 800) – duzlu su, kükürdlü turşular, neft və
neft məhsulları
Hastelloy – sulfat, xlor, fosfor aşıyıcılar – turşular
Diabon F100 və NS 1 – duz turşuları, xlorlu hidrogen
qarışıqları, kükürdlü turşular
Molibden, SMO 254 – turşular, duzlar, geotermal su

Kataloq